ಲೇಖನಗಳು

Articles in Kannada

1.   ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ (Scientific Spirituality)

2.   ಅಮೃತ ವಾಣಿ (Amrit Vani)

3.   ಗಾಯತ್ರೀ (gayatri)

4.   ಪರಿವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (Pariwar Nirman)

5.   ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (Health)

6.   ಭಕ್ತಿ ಗಾಥೆ (Bhakti Gathe)

7.   ಧ್ಯಾನ (Dhyan)

8.   ಸಾಧನೆ (Sadhana)

9.   ಶಿಷ್ಯ ಸಂಜೀವನಿ (Shishya Sanjeevani)

10. ಯಜ್ಞ (Yagya)

11.  ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ (Samaj Nirman)

12. ತತ್ವಜ್ಞಾನ (Tatva Gyan)